حرف آخر را رهبری میزند ...

 

خواه بگوید روی مین بروید . خواه بگوید آرام بمانید و اسلحه ها را کنار بگذارید

 

همه گوش به فرمان امر رهبریم

 

از دل و جان  لبیک یا خامنه ای