تا یه زمانی هر کی سنمو میپرسید زیادش میکردم میگفتم بیست سالمه. از وقتی از بیست گذشتم ، هر کی میگه چند سالته؟ کمش میکنم و میگم بیست سالمه.

قبلا "متولد هفتادو پنج بودن" ینی خیلی کوچیک بودن

اما بزودی یعنی ...