مرد آمده بود چیزی بگوید سرفه امانش نداده بود

 

چه میتوانست بگوید وقتی تمام فهم یک شهر از جانباز ،

"سهمیه دانشگاه" است ...