#ستون_پنجم به گروهی از مردم گفته می‌شود که در نهان به تضعیف گروه بزرگتری که ظاهراً باید به آن وفادار باشند می‌پردازند . این اصطلاح از زمان جنگ داخلی اسپانیا در عرصه نظامی و سیاسی رایج شده‌است.

 

اصطلاح ستون پنجم از نظر معنی و مفهوم مجازی همان جاسوسی است ؛ منتهی با این تفاوت که جاسوس به ضرر و زیان بیگانه کار می‌کند و نفع و مصلحت ملت و کشور خویش را ولو به قیمت جان از نظر دور نمی‌دارد؛ در حالی که ستون پنجم این معنی را افاده نمی‌کند بلکه افراد این ستون ، دانسته یا #ندانسته به زیان و ضرر خودی و نفع بیگانگان کار می‌کنند.