بسم الله 
خییییلی بی استدلال برای بی استدلالان !

در کشوری بنام ایران 2 سال تمام انرژی ای که در کشور بایستی توسط دولت در تمام زمینه ها پخش میشد ، عمدا یا سهوا متمرکز شد روی ایالت امریکا و کسانی که بزرگان و راهورانمان همیشه دم از کید و دغل آنها میزدند و تبری از آن ها را همان تبری از شمر و عمروعاص ها میدانستند ...

به طبع جمعی حامی و از جان مایه گذار ! و سایر نیز بامر ولی دنبال حق جویی و حق طلبی و یادآوری آرمان ها !

2 سال = 730 روز = 17520 ساعت 
2سال برای جمعی 80 میلیونی یعنی 1401600/000/000 ساعت/نفر !!! (1401600 میلیون نفر/ساعت) انرژی

نتیجه : آیا با روابط انقلابی جایگاه سیاسی ، مذهبی ، اجتماعی ، بین الملل و الخ 2 سال پیش رابدست آوردیم ؟ یا با وادادگی ، تحقیر خودی و ترفیع دشمن ؟

و تو چه میدانی تولی و تبری چیست ؟